به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود . ضرب المثل آلمانی. مهمان هر روزه دزد آشپزخانه است. ضرب المثل اسپانیایی. مهمان همیشگی سربار می شود . ضرب المثل عبری. مهمان و ماهی در ظرف سه روز می گندند . ضرب المثل ایتالیایی. برای مهمان یک روزه یک مایل به استقبالش می روند . ضرب المثل عبری. مهمان مثل باران بوده و باران مداوم نیز کسالت بار است . ضرب المثل عبری. چیزهایی را که یک مهمان در عرض یک ساعت می بیند ، صاحب خانه به دشواری در عرض یک سال می بیند . ضرب المثل آلمانی. یک مهمان ، همیشه نباید مهمان باشد. ض ...

proverbs-guest

به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود .
ضرب المثل آلمانی

line
مهمان هر روزه دزد آشپزخانه است
ضرب المثل اسپانیایی

line
مهمان همیشگی سربار می شود .
ضرب المثل عبری

line
مهمان و ماهی در ظرف سه روز می گندند .
ضرب المثل ایتالیایی

line
برای مهمان یک روزه یک مایل به استقبالش می روند .
ضرب المثل عبری

line
مهمان مثل باران بوده و باران مداوم نیز کسالت بار است .
ضرب المثل عبری

line
چیزهایی را که یک مهمان در عرض یک ساعت می بیند ، صاحب خانه به دشواری در عرض یک سال می بیند .
ضرب المثل آلمانی

line
یک مهمان ، همیشه نباید مهمان باشد.
ضرب المثل رومی

line
مهمان دل آزار مثل نمک برای چشم دردناک است.
ضرب المثل دانمارکی

line
مهمان تنها به خانه شادمان و خوشبخت می آید.
ضرب المثل برمه ای

line
بیرون کردن یک مهمان ، شرم آورتر از نپذیرفتن یک مهمان است .
ضرب المثل رومی

line
هفت روز ، نهایت عمر یک مهمان است .
ضرب المثل برمه ای

line
هفت روز ضیافت بوده و نه روز کشمکش است .
ضرب المثل رومی

line
مهمان دو خانه از گرسنگی می میرد .
ضرب المثل هندی

line
مهمان ناخوانده ، بلا است
ضرب المثل آلمانی

line
سرفه ی مهمان ، به معنای قاشق خواستن است.
ضرب المثل عبری

line
بهتر است که مهمان در اوج احترام ، منزل را ترک کند .
ضرب المثل آلمانی

line
ترک مهمان ، آرامش میزبان را به همراه دارد .
ضرب المثل چینی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه